§ 1 Postanowienia ogólne. Zakres obowiązywania

1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży (dalej: „OWS”) znajdują zastosowanie do umów sprzedaży (dalej: „Umowy” lub pojedynczo „Umowa”) zawieranych przez Best Solution , Polska (dalej: „BS”) z klientami (dalej: „Klienci” lub pojedynczo „Klient”) nie będącymi konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego (dalej także: „k.c.”).

2. OWS znajdują zastosowanie także do przyszłych Umów zawieranych z tym samym Klientem, bez konieczności: ani ponownego powoływania się na nie przez BS, ani pisemnej akceptacji przez Klienta.

3. Dokonane w poszczególnych przypadkach indywidualne ustalenia (w szczególności ustne porozumienia) mają pierwszeństwo przed postanowieniami OWS tylko wtedy, gdy zostaną potwierdzone pisemnie przez BS.

4. Istotne prawnie oświadczenia i zawiadomienia składane BS przez Klienta po zawarciu Umowy (np. wyznaczenie terminu, zgłoszenie wad, oświadczenie o odstąpieniu) wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

5. Wskazania dotyczące obowiązywania przepisów ustawowych mają tylko znaczenie wyjaśniające. Przepisy ustawowe obowiązują także bez takich wskazań, o ile nie zostały w OWS w sposób bezpośredni zmienione lub jednoznacznie wyłączone.

§ 2 Zawarcie Umowy, ceny oraz warunki płatności

1. Ogłoszenia, katalogi, reklamy, cenniki, opisy produktów oraz inne informacje i dokumenty, skierowane przez BS do ogółu lub do poszczególnych Klientów (także w internecie, w formie elektronicznej lub w stosunku do których BS zastrzegł swoje prawo własności lub/i prawa autorskie) (dalej: „Publikacje”) są niewiążące i niezobowiązujące. Nie stanowią one „oferty”, ale wyłącznie „zaproszenie do zawarcia umowy”, w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

2. Przy pierwszym zamówieniu Klient jest zobowiązany do przesłania następujących dokumentów, nie starszych niż 3 (trzy) miesiące:

2.1. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie potwierdzające wpis do rejestru działalności gospodarczej lub inny dokument potwierdzający formę organizacyjno-prawną Klienta; oraz

2.2. decyzja lub zaświadczenie w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP; oraz

2.3. zaświadczenie o numerze indentyfikacyjnym REGON.

3. Zamówienia są przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej lub za pośrednictwem sklepu internetowego. Zamówienie musi zawierać następujące dane Klienta:

a) nazwę;

b) NIP;

c) REGON;

d) dokładny adres;

e) numer telefonu;

f) numer faksu;

g) imię i nazwisko osoby kontaktowej ze strony Klienta;

h) czytelny podpis osoby uprawnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu Klienta (nie dotyczy zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego).

4. Zamówienie składane za pośrednictwem sklepu internetowego wymaga wcześniejszej rejestracji danych Klienta wskazanych powyżej w pkt a) – g).

5. Złożone przez Klienta zamówienie stanowi wiążącą ofertę zawarcia Umowy. Tylko w przypadku zamówienia złożonego za pośrednictwem sklepu internetowego BS niezwłocznie przesyła Klientowi potwierdzenie zamówienia, które nie stanowi jeszcze przyjęcia oferty zawarcia Umowy; art. 661 § 2 - § 3 k.c. nie znajdują zastosowania. Przyjęcie przez BS oferty zawarcia Umowy następuje poprzez akceptację zamówienia. Zawarcie Umowy następuje z chwilą otrzymania przez Klienta pisemnej akceptacji zamówienia, a w przypadku elektronicznej akceptacji zamówienia - z chwilą, gdy wprowadzono ją do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Klient mógł zapoznać się z jej treścią.

6. Zamówienia będą realizowane z należytą starannością, niezależnie od ich wartości.

7. O ile w danym przypadku nie ustalono inaczej, obowiązują ceny loco magazyn, aktualne w momencie zawarcia Umowy, powiększone o aktualnie obowiązujący podatek od towarów i usług. Ceny są podane w polskich złotych (PLN).

8. Dwa pierwsze zamówienia nowego Klienta są płatne z góry przelewem w momencie złożenia zamówienia. Po dwóch pierwszych zamówieniach Klient może uzgodnić z BS inny termin płatności.

9. Zamówienia o wartości nie przekraczającej 2.000,00 PLN netto są zawsze płatne z góry przelewem w momencie złożenia zamówienia.

10. Przy zamówieniach o wartości przekraczającej 3.000,00 PLN netto, Klient jest zobowiązany do zapłaty zaliczki w wysokości 60% wartości zamówienia, powiększonej o aktualnie obowiązujący podatek od towarów i usług, niezwłocznie po otrzymaniu akceptacji zamówienia. Wysyłka towaru następuje dopiero po wpłynięciu zaliczki. W przypadku braku zapłaty zaliczki w terminie 3 dni od dnia otrzymania akceptacji zamówienia Umowa automatycznie wygasa. Pozostała część ceny jest płatna w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury

11. Przy zamówieniach o wartości przekraczającej 40.000,00 PLN netto Klient jest zobowiązany do przedłożenia gwarancji bankowej lub akredytywy.

12. Klient może zwrócić się na piśmie o uzgodnienie innego terminu płatności. Możliwość uzgodnienie innego terminu płatności (pkt 8 zdanie 2) istnieje wyłącznie dla Klientów, których historia zamówień nie wykazuje żadnych trudności z płatnościami. Wniosek Klienta może zostać nieuwzględniony bez wskazania powodów.

13. W przypadku opóźnienia w płatności zostaną naliczone z tego tytułu odsetki ustawowe. Dodatkowo zostaną naliczone wszelkie pozostałe koszty (w tym m.in. koszty wezwań do zapłaty i inkasa oraz związane z nimi opłaty, wydatki oraz koszty sądowe, administracyjne, adwokackie, itp.).

14. Jeżeli po zawarciu Umowy okaże się, że roszczenie BS o zapłatę ceny jest zagrożone ze względu na niezdolność Klienta do wykonania zobowiązania (np. ze względu na wniosek o ogłoszenie upadłości), BS może powstrzymać się ze spełnieniem swojego świadczenia lub odstąpić od Umowy.

15. BS jest upoważniona do wystawiania faktur bez podpisu Klienta. BS niezwłocznie po wystawienie faktury przesyła ją Klientowi.

§ 3 Zastrzeżenie własności, potrącenie, prawo zatrzymania

1. Do momentu zapłaty przez Klienta wierzytelności pieniężnych wynikających z Umowy towary będące przedmiotem Umowy stanowią własność BS.

2. Klient może potrącić swoje wierzytelności z wierzytelnościami BS tylko wtedy, gdy wierzytelności Klienta są niesporne i zostały: prawomocnie potwierdzone przez sąd lub uznane na piśmie przez BS.

3. Klient może wykonać prawo zatrzymania tylko wtedy, gdy jego roszczenie wzajemne wynika z tej samej Umowy co roszczenie BS.

§ 4 Koszty dostawy

1. Dostawa jest realizowana przez przewoźnika wskazanego przez BS lub Klienta.

2. Dostawa może być standardowa lub specjalna.

3. Koszty dostawy standardowej są obliczane ryczałtowo i obejmują koszty:

a) opakowania;

b) przygotowania dokumentów dostawy;

c) transportu;

d) doręczenia;

e) ubezpieczenia

4. W przypadku dostawy specjalnej (przykładowo w przypadku zachowania terminu dostawy, gdy ma ona charakter ekspresowy lub gdy następuje za pośrednictwem kuriera lub innej porównywalnej służby spedycyjnej) powstałe koszty dodatkowe obciążają Klienta.

5. Koszty dostawy pokrywa Klient za wyjątkiem dostawy standardowej przy zamówieniu o wartości przekraczającej 12.000,00 PLN netto.

6. W przypadku dostawy częściowej Klient pokrywa koszty każdej z dostaw. Za każdą dostawę wystawiona zostanie osobna faktura.

§ 5 Termin dostawy i zwłoka w dostawie

1. Terminy dostawy oraz inne terminy są wyłącznie niewiążącymi informacjami, chyba, że w sposób wyraźny zostały uzgodnione jako wiążące.

2. Wystąpienie zwłoki w dostawie ustala się na podstawie przepisów ustawowych, z tym że w każdym przypadku dla jej wystąpienia jest niezbędne uprzednie doręczenie BS stosownego wezwania od Klienta.

3. W przypadku, gdy BS nie dochowa terminu wyraźnie uzgodnionego jako wiążący lub z innego powodu popada w zwłokę, Klient musi wyznaczyć BS odpowiedni termin dodatkowy (dalej: „Termin Dodatkowy I”) w celu wykonania świadczenia. Po bezskutecznym upływie Terminu Dodatkowego I Klient może odstąpić od Umowy.

4. Jeżeli BS nie dochowa wiążącego terminu dostawy z powodu okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności (niedostępność świadczenia), niezwłocznie poinformuje Klienta o tym fakcie, zawiadamiając go o nowym przewidywanym terminie dostawy. Jeżeli świadczenie jest niedostępne także w nowym terminie dostawy, BS może odstąpić od Umowy w całości lub w części, zwracając stosowną część zapłaconej ceny.

§ 6 Realizacja dostawy, przejście ryzyka, odbiór towaru

1. Dostawa następuje z magazynu BS, który stanowi miejsce wykonania Umowy przez BS.

2. BS realizuje zamówienie tylko w całości. Możliwość dostawy częściowej powinna zostać pisemnie odnotowana na zamówieniu lub podana w momencie złożenia zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego.

3. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia jakości (w tym uszkodzenia) towaru (dalej: „Niebezpieczeństwo”) przechodzi na Klienta z chwilą wydania towaru:

a) Klientowi - w przypadku, gdy Klient odbiera towar (osobiście lub przez pełnomocnika) bezpośrednio z magazynu BS;

b) spedytorowi, przewoźnikowi bądź innemu podmiotowi zawodowo zajmującemu się przewozem (dalej: „Przewoźnik”) - w przypadku konieczności realizacji dostawy.

4. Jeżeli Klient pozostaje w zwłoce z odbiorem towaru bezpośrednio z magazynu BS, Niebezpieczeństwo przechodzi na Klienta z początkiem pierwszego dnia zwłoki.

5. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia towaru z chwilą odebrania go:

a) z magazynu BS - w przypadku, o którym mowa w ust. 3 a);

b) od Przewoźnika – w przypadku, o którym mowa w ust. 3 b);

6. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania lub innych widocznych uszkodzeń towaru Klient jest zobowiązany do natychmiastowego sporządzenia pisemnej notatki na dowodzie dostawy lub na dokumentach wysyłkowych w obecności, odpowiednio, przedstawiciela BS lub Przewoźnika. W przeciwnym razie jakiekolwiek roszczenia przy późniejszych reklamacjach nie zostaną uwzględnione.

7. Jeżeli Klient popadnie w zwłokę z odbiorem towaru bezpośrednio z magazynu BS lub jeżeli dostawa BS opóźni się z przyczyn leżących po stronie Klienta, wówczas BS ma prawo żądać odszkodowania za powstałą z tego tytułu szkodę (np. koszty magazynowania).

§ 7 Nazwy kolorów i określenie rozmiarów

  Nazwy kolorów i określenie rozmiarów podane w Publikacjach BS nie podlegają żadnym normom. Odniesienie do konkretnych wymiarów lub wyobrażeń kolorystycznych na podstawie tych danych nie jest możliwe. Nawet w obrębie jednej marki różne artykuły (np. koszulka polo i t-shirt) w tak samo opisanym rozmiarze mogą mieć całkowicie różne wymiary. Szczególnie w przypadku tzw. lim-fit/body-fit-shirts podane rozmiary nie muszą być zgodne z artykułami unisex tej samej marki. Podobnie jest w przypadku koszul damskich i męskich takiego samego producenta. Jest oczywiste, że koszule damskie mają inny krój niż ich męskie odpowiedniki, mimo że podany rozmiar jest całkowicie identyczny. Kolor o tej samej nazwie w przypadku różnych marek lub różnych artykułów jednej marki może wyglądać całkowicie inaczej. Niestety nie da się rozwiązać tego problemu nawet poprzez wzornik kolorów wydrukowany w Publikacjach. Każdy wzornik wydrukowany w Publikacjach przy różnych źródłach światła wygląda inaczej, a odzwierciedlenie koloru tekstyliów w 100% w formie druku na papierze jest niemalże niemożliwe. W związku z tym odstępstwa od normy w przypadku rozmiaru i koloru nie stanowią z reguły uzasadnienia dla jakichkolwiek roszczeń z tytułu wad. Koniecznie należy zwrócić w tym względzie uwagę na fakt, iż każdy artykuł tekstylny wykonany z bawełny lub mieszanki bawełny i poliestru musi zostać wyprany przed założeniem. Z powodu (niebudzących żadnych obaw i całkowicie nieszkodliwych) chemicznych pozostałości na tekstyliach w przypadku natychmiastowego noszenia bez uprzedniego wyprania może dojść do reakcji chemicznych w/w pozostałości z potem na ciele, zwłaszcza pod wpływem promieniowania UV. Powstałe w ten sposób przebarwienia nie znikają również po późniejszym wypraniu. Kwestionowanie jakości i reklamacje są w tym zakresie z reguły wykluczone.

§ 8 Wady towaru

1. BS ponosi odpowiedzialność za wady towaru, jeżeli towar nie został dostarczony zgodnie z Umową, tj. jeżeli towar:

a) nie posiada właściwości uzgodnionych pomiędzy Klientem a BS lub

b) nie nadaje się do użytku zgodnie z Umową.

2. Odpowiedzialność za wady polega na wymianie towaru na niewadliwy w terminie dodatkowym, wskazanym przez Klienta, nie krótszym niż 30 dni (dalej: „Termin Dodatkowy II”), liczonym od dnia uwzględnienia przez BS reklamacji.

3. Klient nie jest uprawniony do żądania obniżenia ceny. Klient nie jest także uprawniony do odstąpienia od Umowy, chyba, że BS nie wymienił towaru na niewadliwy w Terminie Dodatkowym II.

4. Reklamacjom nie podlega towar, który został poddany dalszej przeróbce (nadruk, naszycie, itp.).

5. Warunkiem uwzględnienia roszczeń Klienta z tytułu wad jest wywiązanie się przez niego z obowiązku natychmiastowego sprawdzenia i zakwestionowania jakości towaru. Towar musi być także sprawdzony pod kątem ewentualnych wad przed jego dalszą przeróbką (nadruk, naszycie, itp.) przez Klienta lub przez odpowiedni zakład.

6. Reklamacje należy składać niezwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni roboczych, a w przypadku wad ukrytych – natychmiast po wykryciu wady. Reklamacje należy składać pisemnie na adres BS, wskazując Termin Dodatkowy II.

7. Reklamowany towar należy udostępnić BS w ustalonym terminie i miejscu. Jeżeli towar został już przekazany dalej lub podzielony pomiędzy większą ilość odbiorców, koszty zebrania kwestionowanego towaru obciążają Klienta.

8. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez BS w terminie 21 dni od dnia jej otrzymania. O wyniku rozpatrzenia reklamacji BS poinformuje niezwłocznie Klienta na piśmie.

§ 9 Odpowiedzialność odszkodowawcza

1. O ile z OWS lub z Umowy nie wynika inaczej, BS ponosi odpowiedzialność w przypadku naruszenia obowiązków wskazanych w Umowie oraz wykraczających poza Umowę zgodnie z właściwymi przepisami ustawowymi.

2. BS ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą – bez względu na podstawę prawną – w przypadku działania umyślnego oraz rażącego niedbalstwa. W przypadku lekkiego niedbalstwa BS ponosi odpowiedzialność tylko za szkody wynikające z narażenia życia, uszkodzenia ciała lub pogorszenia stanu zdrowia.

3. Ograniczenia odpowiedzialności wynikające z ust. 2 nie obowiązują, jeżeli BS podstępnie zataił wadę lub przejął gwarancję za określone właściwości towaru.

4. BS nie ponosi odpowiedzialności za czasowe problemy z dostawą, których przyczyny leżą po stronie producentów i poddostawców towarów.

§ 10 Zwrot towarów

1. Zwrot nowego, nie poddanego obróbce towaru może zostać zaakceptowany na warunkach wskazanych w ust. 2 - 8 tylko wówczas, jeżeli upłynął okres nie dłuższy niż cztery tygodnie od dnia dostawy.

2. Do zwracanego towaru należy załączyć ksero faktury lub zamówienia, którego zwrot dotyczy. W przypadku łącznego zwrotu towarów z różnych dostaw, należy w klarowny sposób posegregować towar według dostarczanych dokumentów.

3. Jeżeli zwrot spowodowany jest błędem dostawcy, BS odbierze towar od Klienta. Taką reklamację Klient powinien zgłosić pisemnie drogą mailową lub faksem. Możliwy jest także zwrot towaru przez Klienta. W tym przypadku BS pokrywa koszty poniesione przez Klienta, o ile nie przekroczą one faktycznych kosztów jakie BS poniósłby zlecając sam odbiór tego towaru.

4. W przypadku braku błędu ze strony dostawcy, o możliwości zwrotu pełnowartościowego towaru decyduje BS. Zwrot może nastąpić do centralnego magazynu w Dortmundzie albo na adres firmowy BS Polska w Krakowie. W tym przypadku po rozpatrzeniu zwrotu, Klient otrzyma fakturę korygującą oraz notę obciążeniową w wysokości 25% wartości netto zwracanego towaru. Koszty dostawy nie podlegają korekcie.

W wyjątkowych przypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu z BS, dopuszcza się zwrot rozpakowanych koszul, jako odstępstwo do § 10 ust. 6a. Wówczas nota obciążeniowa zostanie wystawiona na 50% wartości netto zwracanego towaru.

5. W przypadku zwrotu organizowanego przez BS za każdy zwracany karton naliczone zostaną koszty transportu w wysokości 60,00 PLN netto.

6. BS nie przyjmuje zwrotów:

a)

rozpakowanych koszul - pozbawionych oryginalnego fabrycznego opakowania

b)

bielizny i skarpet

c)

folii L-Flex, L-Flock

d)

towaru poddanego dalszej obróbce (nadruk, haft itp.) przez klienta (wyjątek dotyczy wady ukrytej, której nie dało się stwierdzić przed obróbką)

7. Towary marki Brook Taverner przyjmowane są wyłącznie w oryginalnym opakowaniu wraz z dostarczonym oryginalnym wieszakiem. Towar nie spełniający tych wymagań, zostanie odesłany do Klienta.

8. Nici mogą zostać zwrócone tylko w pełnych i nie otwartych kartonach.

§ 11 Przedawnienie

  Wzajemne roszczenia stron Umowy przedawniają się zgodnie z przepisami ustawowymi.

§ 12 Wybór prawa i właściwość miejscowa sądu

1. Niniejsze OWS oraz wszelkie stosunki prawne pomiędzy BS a Klientem podlegają prawu polskiemu z wyłączeniem stanowiących część polskiego porządku prawnego umów międzynarodowych, a w szczególności Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Przesłanki i skutki zastrzeżenia własności zgodnie z § 3 ust. 1 podlegają natomiast prawu miejsca każdorazowego położenia towaru, w zakresie, w jakim zgodnie z nim dokonanie wyboru prawa polskiego jest niedopuszczalne lub nieskuteczne.

2. Dla rozstrzygania sporów wynikających bezpośrednio lub pośrednio z Umowy właściwym miejscowo jest sąd w Krakowie.

§ 13 Pozostałe postanowienia

1. Za próbki zostanie wystawiona faktura na kwotę odpowiadającą wartości towaru za doliczeniem kosztów wysyłki.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi OWS mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 14 Klauzula salwatoryjna

  Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych OWS są lub staną się nieskuteczne częściowo lub całkowicie, lub jeżeli ich regulacje zawierają lukę, nie narusza to skuteczności prawnej pozostałych postanowień lub części takich postanowień. Nieskuteczne lub brakujące postanowienia zostaną zastąpione odnośnymi regulacjami ustawowymi.